Inici BENICARLÓ Comunicat oficial de l’Ajuntament de Benicarló sobre la polemica de l’OACSE

Comunicat oficial de l’Ajuntament de Benicarló sobre la polemica de l’OACSE

1176

En relació a les informacions aparegudes avui en diversos mitjans de comunicació, l’Ajuntament de Benicarló, a través de l’OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats), vol comunicar el següent:

1. Desmentim que la intenció de l’OACSE siga la de suprimir places d’atenció directa i la negativa a crear-ne de noves.

2. S’ha proposat amortitzar UNA ÚNICA plaça de conductor/a (vacant i no coberta interinament des de la seua creació). Es tracta d’una plaça de SERVEIS GENERALS, no d’ATENCIÓ DIRECTA.

3. El personal d’ATENCIÓ DIRECTA s’ha augmentat amb contractacions temporals durant els mesos de l’estat d’alarma a les tres residències, amb més de sis noves contractacions de personal auxiliar de reforç més l’ampliació del personal d’infermeria en el Centre Geriàtric.

4. L’amortització de la plaça de conductor/a NO AFECTA EN ABSOLUT LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT.

5. Per a realitzar el SERVEI de TRANSPORT, els centres compten amb un AUXILIAR OCUPACIONAL/INFERMERIA des que es va iniciar aquest servei, fa més de 10 anys.

6. L’AUXILIAR OCUPACIONAL, a més de realitzar el servei de transport dels residents i usuaris dels centres de dia, realitza tasques de reforç als centres, pròpies de la seua categoria professional d’auxiliar d’infermeria, tal i com ha ocorregut durant tot el confinament en què no ha hi hagut transport i ha passat a ser personal de reforç.

7. S’ha proposat CREAR una plaça de Tècnic d’Administració General (TAG) per a l’OACSE, tal i com va explicar la Presidenta de l’Organisme al Comité d’Empresa, per tal de dotar de seguretat jurídica i redactar els plecs de condicions administratives en els expedients de contractació administrativa (licitacions i adjudicacions de serveis i subministraments).

La figura del TAG no es crea per a disminuir la càrrega de treball del personal administratiu, sinó per a  garantir el principi de legalitat en els acords que adopte la Presidència, de manera que els procediments s’ajusten a la legalitat, ja que actualment està resolent expedients de contractació laboral, contractació   administrativa i pagament de factures amb objeccions permanents de la Intervenció de l’Ajuntament. Aquesta figura no es cobrirà en propietat, sinó que es mirarà quin tipus de contracte seria el millor per a què cobrira les necessitats que tenim i que ens donara tot el suport legal adient.

Estem al capdavant d’una administració, l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, que no està gens burocratitzada, ja que a nivell de serveis centrals només compta amb quatre funcionaris per a la gestió d’un ens amb més de 100 persones de plantilla i 3 milions d’euros de pressupost.

8. Respecte de la proposta del Comitè d’Empresa de data 11 de juny de 2020 de creació de 10 places i llocs de treball, ja es van explicar al propi Comité d’Empresa, per part del secretari accidental de l’Organisme i de l’Ajuntament, les qüestions legals i les limitacions que la normativa regula en relació a   la creació de noves places i llocs de treball.

D’una banda, la Llei de pressupostos de 2018, que, concretament en l’article 19, diu que només es poden crear places noves per reposició d’efectius, sempre i quan es complisca la Llei d’estabilitat financera i pressupostària. I la segona limitació és el Reial decret 2/2020 de 21 de gener que, en l’article 3 diu que el que va gastar una administració en l’any anterior es pot incrementar només fins un 2%. Per tant, existeixen unes limitacions de caràcter legal que ens imposen a l’hora de crear i fer les modificacions dels llocs de treball.

És per aquestes limitacions que en la proposta per part de la presidenta de l’OACSE figuren dues amortitzacions i dues noves creacions.

9. La proposta del Comitè també inclou les ampliacions de les jornades de treball de la cuinera i d’una cuidadora de la Residència Sant Francesc, i en el Centre Geriàtric Sant Bertomeu l’ampliació de la jornada d’una auxiliar de menjador i d’un porter/a. I tal com es va dir, si la legalitat ho permet, es duran a terme les ampliacions de les jornades de treball de parcials a totals que proposa el Comitè, a més de l’ampliació de la segona plaça i lloc de treball de porter/a del Centre Geriàtric.

10. Des de la Presidència de l’OACSE, hi ha una aposta ferma i compromesa per la millora dels serveis que es presten en els nostres centres.