Inici VINARÒS Federació de Confraries de Setmana Santa de Vinaròs convoca el concurs del...

Federació de Confraries de Setmana Santa de Vinaròs convoca el concurs del cartell anunciador 2024

140

Amb motiu de la celebració de la Setmana Santa de 2024, la Federació de Confraries de Setmana Santa de Vinaròs convoca el concurs del cartell anunciador, i publica les bases que regeixen el mateix i a la qual estaran subjectes tots els artistes que desitgin participar i les seves obres.

1.- Pot presentar-se qualsevol artista que farà el seu treball sobre la base de la temàtica de la Setmana Santa de Vinaròs.

2.- Els treballs podran realitzar-se per qualsevol procediment de tècnica lliure sempre que sigui factible la seva reproducció en *cuatricromía, per a això s’exclouran tant les negres or, plata i fosforescents.

3.- Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades expressament per a aquest concurs. El motiu principal del disseny no podrà identificar-se amb una confraria en particular. El jurat admetrà en la seva realització recursos gràfics de lliure accés sempre de manera puntual i secundària, lliures de drets fins i tot a tercers, i allunyats de qualsevol altra obra similar. El jurat es reserva el dret a desqualificar de manera immediata qualsevol obra, fins i tot a la guanyadora, amb devolució del premi a posteriori si detecta qualsevol indici de plagi, fent-se l’autor únic responsable d’això enfront de qualsevol demanda. La Federació de Confraries de Setmana Santa de Vinaròs no es responsabilitza dels possibles plagis.

4.- En les obres presentades, de manera clara, molt visible i integrada portaran l’escut de la ciutat (no el logotip corporatiu de l’Ajuntament, descàrrega escudo aquí), i la inscripció “*Setmana Santa de Vinaròs, del 22 al 31 de *març de 2024”; i en un segon ordre d’importància, la qualificació “*Festa d’Interès *Turístic *Autonòmic”. L’original no ha de portar a la vista cap signatura ni pseudònim de l’autor.

5.- Les dimensions del cartell són 50 cm x 70 cm en orientació vertical. El cartell es presentarà en format digital (.PDF o .*JPG a 300 *ppp de resolució) i la seva grandària no serà superior als 10 MB.

6.- Els treballs es remetran al correu electrònic info@semanasantavinaros.es Es remetrà contestació per la secretaria del concurs al correu de remissió del treball que servirà com a resguard que s’ha presentat dins del termini i en la forma escaient. En el correu electrònic de presentació, a més d’adjuntar l’arxiu del cartell presentat a concurs, s’haurà d’indicar el lema de la proposta, nom i cognoms de l’autor, telèfon de contacte, així com ciutat de procedència a efectes estadístics. Únicament es podran enviar dues propostes per autor.

7.- El termini de presentació dels treballs finalitzarà a les 24:00 hores del dimecres 17 de gener de 2024.

8.- El concurs es resoldrà en dues fases:

Primera fase en la qual un jurat avaluarà tots els treballs presentats i triarà un màxim de 3 propostes que passaran a la segona fase.

Segona fase en la qual se sotmetran a votació dels Germans Majors/Representants de les Confraries les propostes seleccionades pel jurat.

9.- El jurat en la primera fase estarà compost per professionals de la fotografia i el disseny gràfic, un representant de l’Ajuntament i la Comissió Permanent de la Federació de Confraries. La secretaria del concurs aixecarà i publicarà una acta amb el resultat del veredicte del jurat, en la qual quedaran reflectits els lemes de totes les propostes presentades i el lema de les propostes finalistes, sense nomenar els seus autors per a mantenir el seu anonimat. El jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable, es reserva la facultat de declarar desert el premi si estima que cap dels originals s’adequa per la qualitat artística o qualsevol altre motiu per a poder representar la Setmana Santa de Vinaròs.

El jurat en la segona fase estarà compost pels Germans Majors i Representants de les Confraries membre de la Federació. Cadascuna de les Confraries tindrà dret a un vot. La votació es realitzarà a porta tancada en una única sessió a la qual es convocarà a les Confraries per a avaluar els cartells finalistes. Finalitzada la votació, la secretaria del concurs en presència de tots realitzarà el recompte de vots i lectura de les dades del guanyador. En cas d’empat, es realitzarà un nou sorteig entre les dues propostes que hagin rebut igual puntuació.

10.- La secretaria del concurs estarà ostentada pel secretari de la Federació de Confraries, o en qui delegui. La secretaria del concurs s’encarregarà de garantir el compliment d’aquestes bases, convocar als diferents jurats, redactar les pertinents actes, resoldre els dubtes que es realitzin a través del correu electrònic, així com enviar les confirmacions de la correcta recepció dels treballs a: info@semanasantavinaros.es

11.- S’atorgarà un únic premi al cartell guanyador de 800€. El premi estarà subjecte a la retenció corresponent.

12.- L’autor del treball guanyador cedirà tots els drets de la proposta guanyadora a la Federació de Confraries de la Setmana Santa de Vinaròs que passarà a ser el seu propietari, tenint la mateixa, tant el dret d’impressió en el suport que cregui oportú, com el seu ús per a difusió, utilització o el que consideri, tant en els programes de les festes com en qualsevol altre mitjà imprès o audiovisual. El guanyador es compromet a facilitar l’arxiu digital del treball basi per a poder utilitzar el seu disseny amb la finalitat d’adaptar-lo a altres formats i afegir els logotips institucionals.

13.- Els finalistes rebran l’acta signada amb el resultat del concurs per al reconeixement al seu treball.

14.- La participació al concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.