Inici ALTRES NOTICIES La Caixa Rural Vinaròs convoca la seua assemblea general ordinària

La Caixa Rural Vinaròs convoca la seua assemblea general ordinària

353

Fotos arxiu 7dies, convocatoria 2023

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT V.

 

En compliment de l’acord adoptat pel Consell Rector d’aquesta Entitat i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis de la mateixa per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en l’AUDITORI MUNICIPAL situat  a la Plaça Sant Agustí d’aquesta localitat, el pròxim dia 23 de maig, a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent

 

ORDRE DEL DIA

1er. – Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de l’Informe de Gestió, així com la proposta d’aplicació del resultat i de la gestió social, tot això corresponent a l’exercici 2023.

2n. – Acord sobre distribució de resultats.

3r. – Pla d’inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2023, així com el pressupost per 2024 amb autorització perquè el Consell Rector apliqui, provisional i proporcionalment, el pla d’inversions per 2025 en els mesos que transcorrin del citat any fins que s’aprovi per l’Assemblea General l’habilitat per 2025.

4t. – Nomenament d’auditor extern.

5è. – Informe de remuneracions del Consell Rector i aprovació en el seu cas.

6è.- Modificació dels articles 16 i 28  dels Estatus Socials per a la seva adaptació a la redacció de la Llei de cooperatives de crèdit donada pel Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny.

7è. – Elecció per la renovació estatutària de membres titulars i  suplents del Consell Rector.

8è. – Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l’ Assemblea General que exigeixen tal formalitat o hagin d’inscriure’s en els registres públics, així com per a executar aquests acords, facultant-li per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels quals ho precisessin.

9è – Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

10è – Decisió sobre l’ aprovació de l’Acta. Designació dels socis a aquest efecte.

Vinaròs, a 25 de març de dos mil vint-i-quatre.

La Presidenta

Sra. Josefa Gondomar Miñana

 

NOTA:

Documentació: els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la Cooperativa, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria, el nou text dels articles dels estatuts socials de l’entitat que el consell rector sotmet a aprovació, així com un informe justificant la seva reforma i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l’Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social i en qualsevol de les Oficines de l’Entitat.

Règim de consultes i horaris: fins al dia de la celebració de l’Assemblea, de 10:00 a 12:00 hores, excepte els dies inhàbils. Els socis que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament, còpia d’ aquests documents amb antelació a la celebració de l’Assemblea.