Inici VINARÒS La Caixa Rural Vinaròs convoca a tots els socis per al dia...

La Caixa Rural Vinaròs convoca a tots els socis per al dia 1 de juny

298

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT V.

          En compliment de l’acord adoptat pel Consell Rector d’aquesta Entitat i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis de la mateixa per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en l’AUDITORI MUNICIPAL situat  a la Plaça Sant Agustí d’aquesta localitat, el pròxim dia 1 de juny, a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent

 

 

ORDRE DEL DIA

1er. – Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de l’Informe de Gestió, així com la proposta d’aplicació del resultat i de la gestió social, tot això corresponent a l’exercici 2022.

2n. – Acord sobre distribució de resultats.

3r. – Pla d’inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2022, així com el pressupost per 2023 amb autorització perquè el Consell Rector apliqui, provisional i proporcionalment, el pla d’inversions per 2024 en els mesos que transcorrin del citat any fins que s’aprovi per l’Assemblea General l’habilitat per 2024.

4t. – Nomenament d’auditor extern.

5è.- Informe de remuneracions del Consell Rector i aprovació en el seu cas.

6è. – Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l’ Assemblea General que exigeixen tal formalitat o hagin d’inscriure’s en els registres públics, així com per a executar aquests acords, facultant-li per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels quals ho precisessin.

7è – Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

8è – Decisió sobre l’ aprovació de l’Acta.  Designació dels socis a aquest efecte.

Vinaròs, a 24 d’abril de dos mil vint-i-tres.

La Presidenta, Sra. Josefa Gondomar Miñana

NOTA:

Documentació: els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la Cooperativa, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria i altres documents sobre els quals ha de decidir l’Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social i en qualsevol de les Oficines de l’Entitat.

Règim de consultes i horaris: fins al dia de la celebració de l’Assemblea, de 10:00 a 12:00 hores, excepte els dies inhàbils. Els socis que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament, còpia d’ aquests documents amb antelació a la celebració de l’Assemblea.