Inici PREMSA VALENCIANA Assemblea general ordinària de la Caixa Rural Vinaròs

Assemblea general ordinària de la Caixa Rural Vinaròs

1060

Divendres 8 de juny es va celebrar a l’auditori municipal, l’assemblea general ordinària de la Caixa Rural Vinaròs S.Coop. de Crèdit V., en gran participació de socis que van acudir a votar i informar-se.

Us oferim l’ordre de punts tractats:
1er – Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de l’Informe de Gestió, així com la proposta d’aplicació del resultat i de la gestió social, tot això corresponent a l’exercici econòmic 2017.
2n – Acord sobre distribució de resultats.
3er – Pla d’inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2017, així com el pressupost per 2018. Sol·licitar autorització perquè el Consell Rector apliqui, provisional i proporcionalment, el pla d’inversions per 2019 en els mesos que transcorrin del citat any fins que s’aprovi per l’Assemblea General l’habilitat per 2019.
4t – Elecció per a la renovació estatutària de sis membres titulars i dos suplents del Consell Rector, així com tres membres de la Comissió de Recursos.
5é – Modificació dels articles 13, 15, 32 i 62 dels Estatuts Socials.
6é – Informe sobre la política de remuneracions del Consell Rector i aprovació, si escau de la mateixa.
7é – Delegació i habilitació al Consell Rector per elevar a instrument públic els acords de l’Assemblea General que exigeixin tal formalitat o hagin d’inscriure’s en els registres públics, així com per executar aquests acords, facultant-se per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels quals ho precisessin.
8é – Suggeriments i preguntes al Consell Rector.
9é – Decisió sobre l’aprovació de l’Acta. Designació dels socis a aquest efecte.

Podreu trobar reportatge en les conclusions al proper 7dies actualitat de Vinaròs

Article anteriorSergi Cambrils presentó “tropecientas Trompetas”
Article següent(Benicarló) Margarita Carceller Soler compleix 100 anys