Inici BENICARLÓ Mascareta OBLIGATÒRIA per a tota la Comunitat Valenciana

Mascareta OBLIGATÒRIA per a tota la Comunitat Valenciana

1180

Segons informa la generalitat Valenciana en la seua RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19. [2020/5852]

«1.3. Ús de mascareta.

1.3.1. Les persones de sis anys, d’ara en avant, estan obligades a l’ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic.

1.3.2. Es recomana l’ús de les mascaretes en espais privats oberts o tancats quan hi haja confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres.

1.3.3. L’ús de la mascareta no serà obligatori en els supòsits següents:
a) Durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible usar-la.
b) En les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.
c) En els espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població, platges i piscines, sempre que l’afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal d’1,5 metres.
1.3.4. L’obligació recollida en els apartats anteriors no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable l’ús d’aquesta i en els supòsits de força major o situació de necessitat. 1.3.5. Als efectes d’aquest acord, l’obligació de l’ús es refereix a màscares, preferentment higièniques i quirúrgiques, així com a l’ús adequat d’aquestes, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l’ús de mascareta amb vàlvula exhalatòria, excepte en l’àmbit professional per al cas en què aquest tipus de mascareta puga estar recomanada».
3r. Es modifica l’apartat 2.4 de l’annex I de l’Acord de 19 de juny,
del Consell, que queda redactat com segueix:
«2.4. Mesures addicionals d’higiene en la prestació del servei en els establiments d’hostaleria i restauració.
A més de les mesures generals d’higiene i prevenció que recullen els apartats 2.1 i 2.2, els establiments d’hostaleria i restauració han de respectar les condicions següents:
a) Neteja i desinfecció de l’equipament, en particular taules, cadires, barra, així com qualsevol altra superfície de contacte directe entre clients després de cada ús.
b) Es prioritzarà la utilització de tovalles d’un sol ús o, en cas contrari, es canviarà entre serveis amb diferents clients o clientes i s’efectuarà una llavada mecànica amb un cicle a més de 60 graus o mètode equivalent.
c) Es procurarà evitar l’ús de cartes d’ús comú i es promourà l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
d) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, la cristalleria, els jocs de coberts o les tovalles, entre altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fora possible, lluny de zones de pas de la clientela i dels treballadors i treballadores.
e) Es prioritzarà l’ús de productes monodosi d’un sol ús, o el seu servei en altres formats sota petició del client, per a dispensació de tovallons, escuradents, vinagreres, setrills i altres utensilis similars.
f) En els establiments que disposen de zones d’autoservei, haurà d’evitar-se la manipulació directa dels productes per part dels clients,per la qual cosa haurà de prestar el servei un treballador o treballadora de l’establiment, excepte en el cas que es tracte de productes envasats prèviament.
L’establiment podrà implementar altres mesures de prevenció equivalents a les anteriorment descrites, sempre que s’apliquen sobre la base de procediments d’higiene i prevenció de risc de contagi enfront de Covid-19. Les mesures de prevenció alternatives proposades per l’establiment es comunicaran a l’autoritat sanitària perquè les avalue.
g) El personal que realitze el servei en taula i en barra ha de mantindre la distància de seguretat amb el client o la clienta i aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per a evitar el risc de contagi. En qualsevol cas, serà obligatori l’ús de mascareta pel personal en la preparació d’aliments preparats per al consum, durant les tasques d’emplatat i en l’atenció al públic.
h) Serà possible la presència de premsa escrita diària a la disposició de la clientela sempre que la ubicació i la lectura siga en un espai específic, els usuaris realitzen una adequada higiene de mans abans i després de cada ús, utilitzen mascareta i es tiren tots els exemplars al final de la jornada.
i) No està permés, per motius sanitaris, l’ús compartit de la xixa, també coneguda com catximba, hookah, pipa oriental o pipa d’aigua, tant en l’exterior com l’interior dels establiments.
En el cas de l’ús individualitzat d’aquestes, l’establiment haurà d’establir mesures preventives addicionals per a la neteja i desinfecció d’aquestes entre un client i un altre, els accessoris de la pipa o catximba, com ara el filtre i la mànega seran d’un sol ús individual i s’haurà d’entregar al consumidor o consumidora final en l’embalatge original,
i tirar-se després del seu ús. Després de cada neteja, les pipes d’aigua o catximbes quedaran reservades en un lloc específic, destinat per a això, que es trobe apartat de zones de treball i del trànsit de persones.

Els consumidors i consumidores respectaran les mesures de distanciament i higiene durant l’acte de fumar».
3r. Es modifica el punt a de l’apartat 2.5.1, relatiu a «Mesures addicionals d’higiene i prevenció en la celebració d’actes de culte religiós» de l’annex I de l’Acord de 19 de juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«a) Garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i l’ús de mascareta».
4t. Es modifica el punt 1 de l’apartat 3.1.2, relatiu a «Llocs de culte» de l’annex I de l’Acord de 19 de juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«1. L’assistència a llocs de culte no podrà superar el 75 % d’aforament. L’aforament màxim haurà de publicar-se en un lloc visible de l’espai destinat al culte. S’haurà de garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i l’ús de mascareta.
2. En el supòsit de celebració d’actes de culte en l’exterior dels edificis o en la via pública l’afluència dels quals estiga previst que supere les 50 persones, estarà supeditada a la prèvia posada en coneixement per part de les persones organitzadores a l’autoritat municipal. En el supòsit que estiga previst que supere les 150 persones, a més, serà preceptiva l’obtenció prèvia d’autorització municipal, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i l’establiment, per part de l’organització, de les suficients mesures de seguretat d’acord amb les especificacions i exigències tècniques vigents.»
5é. Es modifica el punt 1 de l’apartat 3.1.3 relatiu a «Cerimònies nupcials» de l’annex I de l’Acord de 19 de juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«1. Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais lliures a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 75 % de l’aforament que tenen. S’haurà de garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i l’ús de mascareta. Quan les cerimònies se celebren en l’interior de llocs de culte, s’aplicaran les normes que preveu l’apartat anterior». 6é. Es modifica l’apartat 3.2.2 de l’annex I de l’Acord de 19 de juny, del Consell, que queda redactat com segueix:

«3.2.2. Mesures en l’àmbit docent universitari.
1. Fins al 31 d’agost de 2020, continuaran sent aplicables les normes que recull l’article 12 del Decret 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (DOGV 8835, 13.06.2020).
2. Durant el curs 2020-2021, sempre que les condicions sanitàries ho permeten, es procurarà que les activitats acadèmiques es duguen a terme amb el grau més alt de participació presencial possible.
3. L’aforament de l’aula serà, com a màxim, d’un 75 %.
4. L’aforament dels laboratoris docents es limitarà a una persona per cada 2,25 m² i s’utilitzarà mascareta en tot moment.
6. En el cas que una persona advertisca símptomes, en el centre docent, durant el període d’activitats (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.), haurà d’abandonar el centre i contactar de manera immediata amb el seu centre de salut, o serà traslladada en cas necessari a una sala d’aïllament habilitada a aquest efecte fins que reba l’assistència necessària dels serveis sanitaris. Aquesta sala comptarà amb les mesures de seguretat i higiene que marca el Ministeri de Sanitat per a aquests casos.
7. La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i les universitats de la Comunitat Valenciana, desenvoluparan el protocol d’actuació de cara al començament del curs universitari, sempre respectant l’autonomia universitària».
7é. Es modifica l’apartat 3.3 de l’annex I de l’Acord de 19 de juny,
del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.3. Mesures relatives a activitats de temps lliure i oci lliure de la població infantil i juvenil i parcs infantils recreatius

1. Les activitats d’oci educatiu, temps lliure i parcs infantils recreatius destinats a la població infantil i juvenil hauran de complir les
següents mesures de seguretat i higiene:
a) Quan es duguen a terme a l’aire lliure, es limita el nombre de persones participants a 300, inclosos els monitors i monitores.
b) Quan es duguen a terme en espais tancats, es limita el nombre de
participants al 75 % de la capacitat màxima habitual de l’activitat, amb
un màxim de 100 persones participants, inclosos els monitors i monitores, llevat que existisca separació física d’espais.
En els dos casos, durant el desenvolupament de les activitats, els
participants s’organitzaran en grups de fins a un màxim de 20 persones,
inclosos els monitors i monitores.
2. En els parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castells inflables,
tobogans i altres jocs infantils, hauran de respectar-se les mesures de
seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, mantindre la neteja almenys diàriament i limitar
l’aforament al 75 %, així com la distància de seguretat d’1,5 metres,
excepte persones convivents o pertanyents al mateix grup.
3. Els locals d’oci infantil en espais tancats hauran de garantir la
neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d’objectes entre les
persones usuàries.
4. Es podran realitzar activitats entre grups, respectant les mesures
de protecció i distància definides en els protocols.
5. Tant les persones participants, empleades, inclosos les i els monitors, com les persones acompanyants, hauran de fer ús de la mascareta
en tot moment».
8é. Es modifica l’apartat 3.4 de l’annex I de l’Acord de 19 de juny,
del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.4 Mesures relatives a establiments i locals comercials minoristes
i de prestació de serveis assimilats.
3.4.1 Establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de
serveis professionals que no formen part de centres i parcs comercials.
1. Els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de
serveis professionals, amb independència de la superfície útil d’exposició i venda que tinguen, han de complir tots els requisits següents:
a) Que es reduïsca al 75 % l’aforament total en els establiments i
locals.

b) En el cas d’establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la
presència de clientela en cada una d’aquestes haurà de guardar aquesta
mateixa proporció.
c) La clientela i el personal treballador haurà de fer ús de la mascareta en tot moment.
2. En el cas dels mercats que desenvolupen la seua activitat en la
via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària (mercats ambulants),
s’ha de garantir la limitació al 75 % dels llocs habituals o autoritzats.
Els ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o habilitar
més dies per a l’exercici d’aquesta activitat, de manera que es produïsca
un efecte equivalent a la limitació esmentada.
Els espais habilitats per a la realització d’aquests mercats hauran
d’estar delimitats amb cintes d’obres, barreres o qualsevol altre mitjà
que permeta marcar clarament els límits de l’espai, de manera que permeta limitar l’afluència de clients i clientes i s’assegure l’aforament
permés. Es podrà establir un ús diferenciat per a l’entrada i l’eixida.
Els ajuntaments han d’establir requisits de distanciament entre llocs
amb l’objectiu de mantindre la distància de seguretat entre treballadors,
clients i vianants, que hauran de fer ús de la mascareta en tot moment»
.
Una vegada finalitzada l’activitat de venda i recollits tots els llocs,
es procedirà a netejar i desinfectar sòls i superfícies de tot el recinte on
s’haja desenvolupat el mercat, així com els accessos i les zones d’eixida.
3.4.2. Centres i parcs comercials.
1. Els centres i parcs comercials, incloses les seues zones comunes
i recreatives, no podran superar el 75 % de l’aforament, d’acord amb
els aforaments determinats en el pla d’autoprotecció de cada centre o
parc comercial.
2. S’evitaran les aglomeracions de persones que comprometen el
compliment dels aforaments en les zones comunes i recreatives, com
poden ser zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
3. S’haurà de procedir diàriament a la neteja i desinfecció de les
zones comunes i zones recreatives dels centres i parcs comercials,
d’acord amb el que estableix l’apartat de mesures generals d’higiene
i prevenció, tant abans de l’obertura al públic i després del tancament,
com de manera regular durant l’horari d’obertura, i s’ha de prestar especial atenció a les àrees de contacte de les zones comunes, com ara sòls,
aparadors, jocs de les zones infantils i bancs o cadires.
4. El personal del centre o parc comercial vetlarà perquè es respecte
la distància mínima de seguretat i evitarà la formació de grups nombrosos i aglomeracions, i prestarà especial atenció a les zones d’escales
mecàniques, ascensors, zones comunes de pas i zones recreatives.
5. En la zona d’aparcament, a més de la desinfecció continuada dels
punts de contactes habituals i llocs a disposició de l’abast del client o
la clienta de gel hidroalcohòlic, es fomentarà el pagament per mitjans
electrònics sense contacte.
6. En cas necessari, s’utilitzaran barreres o sistemes de senyalització
equivalents per a un millor control dels accessos i gestió de les persones
a l’efecte d’evitar qualsevol aglomeració.
Preferiblement, sempre que el centre o parc comercial dispose de
dos o més accessos, es recomana establir un ús diferenciat per a l’entrada i l’eixida, de manera que es reduïsca el risc de formació d’aglomeracions.
7. S’hauran d’establir sistemes que permeten el recompte i control
de l’aforament, de manera que aquest no se supere en cap moment, i que
haurà d’incloure els mateixos treballadors i treballadores.
8. La clientela i el personal treballador haurà de fer ús de la mascareta en tot moment».
9é. Es modifica l’apartat 3.5 de l’annex I de l’Acord de 19 de juny,
del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.5 Mesures relatives als establiments d’hostaleria i restauració.
Els establiments d’hostaleria i restauració per a consum en el local
no podran superar el 75 % del seu aforament i hauran de complir les
condicions següents:
a) El consum dins del local podrà realitzar-se assegut en taula, o
agrupacions de taules, preferentment mitjançant reserva prèvia. Haurà

d’assegurar-se el manteniment de la deguda distància física d’1,5 metres
entre les taules o, si és el cas, agrupacions de taules, permetent que es
respecte la distància mínima de seguretat interpersonal.
b) Es pot consumir en barra sempre que es garantisca la distància
mínima de seguretat entre clients o clientes o, si és el cas, grups de
clients.
c) A les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, l’aforament serà fins al 100 % de les taules permeses, sempre
que es puga assegurar el manteniment de la deguda distància física d’1,5
metres entre les taules o, si és el cas, agrupacions de taules, permetent
que es respecte la distància mínima de seguretat interpersonal. A aquest
efecte, es consideren terrassa a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai
que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dues
parets, murs o paraments.
d) L’ocupació màxima serà de 20 persones per taula o agrupació
de taules.
e) Les activitats d’hostaleria i restauració que es realitzen a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d’ocupació
o aprofitament del domini públic maritimoterrestre, es regiran pel que
estableixen els apartats anteriors, sense perjudici del que disposa la
legislació sectorial aplicable.
f) Els locals de discoteques i bars d’oci nocturn no podran superar
un terç de l’aforament que tenen per a consum a l’interior del local.
El consum dins del local podrà realitzar-se assegut en taula, o agrupacions de taules, preferentment mitjançant reserva prèvia. Haurà d’assegurar-se el manteniment de la deguda distància física d’1,5 metres
entre les taules o, si és el cas, agrupacions de taules, permetent que
es respecte la distància mínima de seguretat interpersonal. Es podrà
romandre dret sempre que les persones es mantinguen en el mateix
espai que l’assignat al seient.
En els locals que disposen de terrasses a l’aire lliure, l’aforament
serà fins al 75 % de les taules permeses, sempre que es puga assegurar el manteniment de la deguda distància física d’1,5 metres entre les
taules o, si és el cas, agrupacions de taules, permetent que es respecte
la distància mínima de seguretat interpersonal. Es considera terrassa
a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga
envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.
h) Es farà ús de la mascareta quan no s’estiga consumint.
10é. Es modifica l’apartat 3.6.2 de l’annex I relatiu a «Mesures relatives a les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics» de l’acord de
19 de juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
2. Als serveis d’hostaleria i restauració dels hotels i allotjaments
turístics els serà aplicable el que disposa aquest acord, especialment les
mesures relatives als establiments d’hostaleria i restauració».
11é. Es modifica l’apartat 3.7 de l’annex I de l’Acord de 19 de juny,
del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.7. Mesures relatives a les activitats i equipaments culturals
3.7.1. Biblioteques i arxius
1. A les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, podran
dur-se a terme activitats culturals i d’estudi en sala, sempre que no
se supere l’aforament del 75 %, es donen les condicions necessàries,
segons el parer de la direcció de la biblioteca, i es mantinga la distància
mínima interpersonal d’1,5 metres. L’ús de la mascareta serà obligatori
en tot moment.
2. Es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques destinats a l’ús públic de la ciutadania, així com de catàlegs
d’accés públic en línia, catàlegs en fitxes de la biblioteca o publicacions
electròniques. Tots aquests elements hauran de netejar-se i desinfectar-se després de cada ús.
3. Es permet el préstec interbibliotecari entre les biblioteques situades a la Comunitat Valenciana. Els materials retornats per les persones
usuàries romandran retirats durant almenys 72 hores.
4. En el cas dels arxius, s’ha de mantindre igualment la distància
mínima de seguretat entre usuaris i usuàries i l’ús de màscares.
5. En les dependències de les biblioteques s’instal·laran cartells i
altres documents informatius sobre les mesures higièniques i sanitàries
per a fer un ús correcte dels serveis bibliotecaris. La informació oferida

haurà de ser clara i exposar-se en els llocs més visibles, com llocs de
taulells i entrada de la biblioteca.
6. Quant als serveis de prelectors i infantil, els menors de dotze anys
hauran d’estar en tot moment acompanyats dels seus pares o tutors per
a responsabilitzar-se del compliment de les normes.
3.7.2. Museus i sales d’exposicions.
1. Els museus i sales d’exposicions, de qualsevol titularitat i gestió, poden acollir tant visites públiques com la realització d’activitats
culturals, com per exemple activitats educatives, conferències, tallers i
concerts, sempre que no se supere el 75 % de l’aforament autoritzat per
a cada una de les sales i espais tancats del museu i de les sales d’exposicions. L’ús de les mascaretes serà obligatori en tot moment.
2. Les visites guiades o xarrades entorn de peces o similars poden
dur-se a terme sempre que es mantinguen les limitacions que preveu el
punt anterior i no se superen les trenta persones.
3. Els límits que preveuen els punts anteriors han de ser objecte de
control tant en la venda en taquilles com en la venda en línia d’entrades. Per a això, si fora necessari, cada museu posarà a la disposició del
públic un nombre màxim d’entrades per trams horaris.
4. El personal d’atenció al públic controlarà l’aforament i la distància mínima de seguretat, tant en les zones de circulació com en zones
d’accés i espera.
5. Podrà fer-se ús dels elements museogràfics interactius que es
consideren necessaris per a l’aprenentatge, sempre que es garantisca la
neteja i desinfecció permanent d’aquests, i es dispose de gel hidroalcohòlic a l’abast dels usuaris i usuàries.
6. Es promouran les activitats que eviten la proximitat física entre
les persones participants i prevaldran les activitats de realització autònoma.
Així mateix, quan el format de l’activitat ho permeta, s’habilitaran
canals de participació no presencial, com per exemple la retransmissió
en directe o la gravació per a comunicació pública digital, i es reforçarà el disseny de recursos educatius, científics i divulgatius de caràcter
digital.
3.7.3 Visites i altres activitats culturals en monuments i altres equipaments culturals.
1. Els monuments i altres equipaments culturals seran accessibles
per al públic per a visites individuals, de convivents o de grups de fins
a trenta persones, sempre que no se supere el 75 % de l’aforament autoritzat i fent ús de la mascareta.
2. Podran dur-se a terme altres activitats culturals diferents de les
visites, amb les limitacions regulades en el punt anterior.
3. Els límits que preveu aquest article seran objecte de control tant
en la venda en taquilles com en la venda en línia d’entrades, així com
pels serveis d’atenció al públic. Si fora necessari, cada monument o
equipament cultural posarà a la disposició del públic un nombre màxim
d’entrades per trams horaris.
4. En tots els accessos es col·locaran cartells amb normes i recomanacions específiques per al públic. Així mateix, s’haurà de procedir
a la instal·lació d’elements de senyalització amb indicacions sobre la
distància de seguretat per a evitar que es formen cues o aglomeracions
en l’entrada o eixida dels immobles.
3.7.4 Cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa, locals i espais tancats, així com en els recintes i espais oberts, tots destinats a actes i
espectacles culturals.
1. Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i, en general, locals i
espais tancats, així com els recintes i espais oberts, tots destinats a actes
i espectacles culturals, podran desenvolupar la seua activitat limitant
la seua ocupació al 75 % de l’aforament autoritzat per a cada espai,
sempre que es mantinga la distància mínima interpersonal d’1,5 metres.
La distància mínima no s’aplicarà en cas de grups formats per persones
convivents.
2. En tots els casos s’hauran d’adoptar addicionalment les mesures
següents:
a) Portar un registre dels assistents o efectuar una preassignació de
localitats.
b) Informar el públic de les mesures de prevenció, especialment
les d’higiene, per a la qual cosa demanaran la seua col·laboració abans
de començar l’espectacle i vetlaran pel seu compliment durant aquest.
c) Netejar i desinfectar abans de la celebració de l’espectacle les
entrades i eixides del recinte o la instal·lació on es desenvoluparà

aquest, així com totes les escales d’accés i superfícies on se situaran les
persones assistents i els intervinents en l’espectacle. En cas de realitzar
diverses funcions, es durà a terme la neteja i desinfecció abans de cada
funció.
d) Netejar i desinfectar totes les superfícies i instruments amb els
quals puguen entrar en contacte les persones intervinents abans de cada
espectacle o amb antelació a cada assaig.
e) Realitzar l’obertura de portes amb l’antelació suficient per a permetre l’accés escalonat i efectuar l’eixida del públic també de manera
escalonada. En els dos casos, es mantindrà la distància entre persones i
serà obligatori l’ús de mascaretes.
f) En els espectacles en què hi haja pauses, cal establir una duració
suficient d’aquestes per a permetre que l’eixida i l’entrada durant el descans siga escalonada i amb els mateixos condicionaments que l’entrada
i eixida del públic.
g) Facilitar l’agrupació de convivents i procurar el manteniment de
la distància de seguretat interpersonal entre les persones que estiguen
treballant i el públic.
h) En el cas d’activitats que es realitzen en recintes i espais oberts,
desinfectar amb els productes recomanats per les autoritats sanitàries
les rodes dels vehicles que transporten persones intervinents, mobiliaris,
equips o qualsevol utensili, si aquests entren al recinte o la instal·lació
on tindrà lloc l’espectacle.
i) L’organització haurà de disposar d’un pla de contingència Covid19.
j) En cas de detectar-se casos de malaltia compatible per Covid-19
en algun treballador o treballadora que haja intervingut en aquestes, els
responsables de l’organització i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals col·laboraran amb el sistema sanitari en el que siga necessari per a
controlar i seguir els casos i contactes.
3. No està permés l’intercanvi d’objectes amb el públic assistent i
l’ús de lavabos haurà de seguir les recomanacions que estableix el punt
2.1.f de l’annex I de l’Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre
mesures de prevenció front a la Covid-19.
3.7.5. Mesures preventives addicionals per als espectacles itinerants
En el cas d’espectacles itinerants, s’adoptaran les mesures específiques següents:
1. Espectacles itinerants de «desfilada»: s’establiran recorreguts per
a distribuir el públic amb la distància de seguretat interpersonal d’1,5
metres al llarg de l’itinerari, així com la distribució d’aquest en zones
limitades, i s’evitaran carrers estrets i llocs propensos a les aglomeracions.
2. Espectacles itinerants en els quals públic i espectacle es mouen al
mateix temps: no es permet l’intercanvi ni la inclusió dels espectadors
i espectadores.
3.7.6. Concerts i festivals amb espai de ball
1. Els concerts i festivals amb espai de ball es realitzaran en espais
delimitats amb un aforament màxim del 75 % de la seua capacitat i assegurant la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i l’ús obligatori
de mascaretes.
2. Es prioritzaran les entrades en línia i es portarà un registre de les
persones assistents o es preassignaran les localitats.
3. L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment.
4. Es realitzarà l’obertura de portes amb l’antelació suficient per a
permetre l’accés escalonat i efectuar l’eixida del públic també de manera escalonada.
5. S’haurà d’informar les persones assistents de les mesures de
prevenció, especialment de les d’higiene, en l’entrada i abans de cada
concert, i es vetlarà perquè aquestes es complisquen.
6. En espais tancats, les persones assistents podran estar dretes sempre que es mantinguen en el mateix espai assignat al seu seient.
7. En espais oberts, les persones assistents podran estar dretes sempre que es mantinguen en el mateix espai assignat al seu seient. Hauran
d’establir-se zones delimitades separades entre si amb límit màxim de
200 persones en cada zona.
8. L’organització haurà de disposar d’un pla de contingència Covid19.
9. En cas de detectar-se casos de malaltia compatible per Covid-19
en algun treballador o treballadora que haja intervingut en aquestes, els
responsables de l’organització i el Servei de Prevenció de Riscos Labo-

rals col·laboraran amb el sistema sanitari en el que siga necessari per a
controlar i seguir els casos i contactes.
10. L’ús de lavabos s’haurà d’ajustar al que estableix el punt 2.1.f de
l’annex I de l’Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures
de prevenció front a la Covid-19.
3.7.7 Esdeveniments populars
L’organització d’actes festius, trobades o esdeveniments populars
per part d’associacions culturals o similars l’afluència dels quals estiga
previst que supere les 50 persones, estarà supeditada a la prèvia posada
en coneixement per part de les persones organitzadores a l’autoritat
municipal. En el supòsit que estiga previst que supere les 150 persones,
a més, serà preceptiva l’obtenció prèvia d’autorització municipal, que
resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment i l’establiment per part de l’organització de les suficients mesures de seguretat
d’acord amb les especificacions i exigències tècniques vigents.
En tots els esdeveniments populars, siga quina siga l’afluència
prevista, tant en espais a l’aire lliure com en llocs tancats, s’establirà
la delimitació de l’espai màxim amb un límit d’aforament del 75 %.
Així mateix, s’han d’assenyalar els llocs on poden situar-se les persones participants i els llocs que han de romandre lliures per a assegurar
el compliment de la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres,
excepte en el cas de convivents. L’ús de la mascareta serà obligatori
en tot moment. L’organització facilitarà a les persones assistents gels
hidroalcohòlics desinfectants.
3.7.8. Places, recintes i instal·lacions taurines
1. Totes les places, recintes i instal·lacions taurines a l’aire lliure
podran desenvolupar la seua activitat sempre que disposen de butaques
preassignades i no se supere el 50 % de l’aforament autoritzat i, en tot
cas, un màxim de 800 persones, respectant la distància interpersonal
d’1,5 metres i l’ús de mascareta.
2. En el cas que en els recintes i les instal·lacions taurines es presten serveis d’hostaleria i restauració, caldrà ajustar-se al que preveu en
l’apartat 3.5 d’aquest acord».
12é. Es modifica l’últim paràgraf del punt 5 de l’apartat 3.9.2, relatiu a «Centres recreatius turístics, zoològics i aquaris» de l’annex I de
l’Acord de 19 de juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«S’ha de garantir la distància mínima de seguretat entre la clientela
en les zones de cua, embarcament i desembarcament a les atraccions,
amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. S’haurà de respectar aquesta distància de seguretat i l’ús de
mascareta».
13é. Es modifica l’apartat 3.10.1, relatiu a «Mesures relatives a congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments»
de l’annex I de l’Acord de 19 de juny, del Consell, que queda redactat
com segueix:
«1. La celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments, promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada, es duran a terme sense superar en cap cas el
75 % de l’aforament dels pavellons de congressos, sales de conferències
o multiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent-hi
les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana i respectant el
manteniment de la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i l’ús
de mascareta».
14é. Es modifica l’apartat 3.15 de l’annex I de l’Acord de 19 de
juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.15 Mesures relatives a transport turístic de passatgers i navegació de recreació
3.15.1. Transport turístic de passatgers.
1. Els empresaris, empresàries i professionals que duguen a terme
l’activitat de transport turístic de passatgers en vaixells i embarcacions
que no siguen vaixells de passatger tipus creuer, i que naveguen i fondegen en les aigües adjacents al territori de la Comunitat Valenciana,
hauran d’assegurar-se que el passatge i les persones a bord complisquen amb les mesures higièniques i sanitàries que preveu aquest acord,
especialment pel que fa a l’exercici de l’activitat laboral, professional
i empresarial.

2. Els empresaris, empresàries i professionals que duguen a terme l’activitat de transport turístic de passatgers adoptaran les mesures necessàries per a assegurar l’embarcament i desembarcament del passatge de manera ordenada i observant en tot moment les mesures sanitàries aplicables.
3. L’ocupació de vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic es podrà realitzar al 100 % del seu aforament sempre. L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment.
3.15.2. Navegació de recreació i activitats nàutiques.
1. A bord de les embarcacions dedicades a la navegació de recreació es podrà ocupar el 100 % del seu aforament.
2. En totes les activitats que preveu aquest apartat hauran d’adoptar-se les mesures de desinfecció i normes de salut i higiene previstes en
aquest acord que siguen aplicables a vaixells i embarcacions de recreació, motos nàutiques i artefactes nàutics de recreació.
3. Durant la realització de pràctiques de navegació per a l’obtenció
de títols de recreació que requerisquen l’ús d’embarcacions de recreació, les persones a bord de l’embarcació seran del 100 % de les autoritzades en els certificats de l’embarcació, sense que en cap cas es puga
sobrepassar el nombre d’alumnes especificat en l’article 15.8 del Reial
decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions
nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació».
15é. S’addiciona un apartat 3.16 en l’annex I de l’Acord de 19 de
juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.16 Mesures preventives addicionals en activitats formatives en
acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat (excepte escoles de música o dansa) i centres de formació.
1. L’activitat que es realitze en acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat i centres de formació no inclosos en l’art.
9 del Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, podrà impartir-se de manera presencial sempre
que no se supere un aforament del 75 % del màxim permés i s’adopten
mesures per a evitar aglomeracions o coincidència massiva de persones.
2. Durant el desenvolupament de l’activitat formativa, haurà de
guardar-se, sempre que siga possible, la deguda distància de seguretat
interpersonal.
3. En el cas d’utilització de vehicles, serà obligatori l’ús de la mascareta per totes les persones ocupants del vehicle, que s’haurà de netejar
i desinfectar abans i després de cada ús».
16é. S’addiciona un apartat 3.17 en l’annex I de l’Acord de 19 de
juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.17 Mesures relatives a l’ocupació de vehicles de transport terrestre
1. En les motocicletes, ciclomotors i vehicles de categoria L en
general, que estiguen proveïts de 2 places homologades —conductor i
passatger—, podran viatjar 2 persones.
2. En els transports privats complementaris de persones en vehicles
de fins a 9 places, inclosa la persona que condueix, podran viatjar tantes
persones com places tinga el vehicle.
3. En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclosa la persona que condueix, es permet ocupar la totalitat de les
places posteriors del vehicle, així com les oferides en la fila de seients
del conductor, quan s’hagen esgotat, prèviament, les posteriors.
4. En el transport públic discrecional i privat complementari de
viatger amb autobús en què totes les persones ocupants hagen d’anar
assegudes, es podran usar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeta, es procurarà la màxima separació entre les persones
usuàries.
5. En tots els supòsits que preveu aquest apartat, serà obligatori l’ús
de mascareta de totes les persones ocupants dels vehicles, excepte quan
totes les persones ocupants del vehicle convisquen al mateix domicili».
17é. S’addiciona un apartat 3.18 en l’annex I de l’Acord de 19 de
juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.18 Ensenyament artístic reglat en conservatoris i centres autoritzats, ensenyament no reglat en escoles o acadèmies de música o dansa, i activitat formativa d’agrupacions musicals en general (orquestres, bandes…) i companyies de dansa i en escoles de teatre.
1. L’ensenyament que es recull en aquest apartat podrà impartir-se
amb la limitació del 75 % de l’aforament.
2. En la configuració de la zona d’interpretació musical o coral, la
separació mínima serà d’1,5 metres, entre qualsevol dels seus membres,
així com entre intèrprets i altres (director/a, abanderats/ades, ajudants
per a pas de partitures, tècnics de so, etc.). En cas de no poder garantir
aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes, per la qual cosa en
instruments de vent, metall i altres amb embocadura, la distància serà
un factor prioritari i limitant d’ús.
3. De la mateixa manera, l’activitat de dansa haurà de preveure en la
mesura que siga possible la separació d’1,5 metres. En cas de no poder
garantir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes. Es limitaran
en la mesura que siga possible pràctiques que impliquen contacte dels
intèrprets.
4. En cas de no poder garantir la distància de seguretat en el local
d’assajos, es recomana realitzar una distribució d’aquests segons repertori, per seccions o per cordes instrumentals, com per exemple vent-fusta, vent-metall, percussió, solistes, cos de ball, etc., per a evitar aglomeracions i reduir els assajos generals.
5. S’ha de netejar i desinfectar el mobiliari personal (cadires, faristols, sòl i barres en el cas de dansa) abans i després de fer-ne ús.
6. Els instruments, annexos, mobiliari, faristols i partitures seran
d’ús individual exclusiu, independentment de qui en tinga la propietat
(intèrpret o societat).
7. En instruments habitualment compartits (percussió, pianos
i altres), cal programar-ne l’ús per a procedir a la neteja meticulosa,
abans i després de cada canvi d’intèrpret musical. En el cas de dansa,
els espais compartits per a l’execució (sòl i barres de mans, entre altres)
s’hauran també de netejar meticulosament, abans i després de cada
canvi d’intèrpret.
8. Es prestarà especial atenció a la neteja dels vestuaris i altres zones
comunes».
18é. S’addiciona un apartat 3.19 en l’annex I de l’Acord de 19 de
juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.19 Mesures en l’àmbit sanitari.
1. El sistema sanitari públic disposarà d’un pla de contingència de
la Covid-19.
Tots els centres sanitaris privats hauran de disposar d’un pla de contingència per a la gestió de situacions d’emergència relacionades amb
la Covid-19.
2. Tots els centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat
Valenciana, tant de titularitat pública com privada, hauran de notificar
els casos detectats de Covid-19 a la Direcció General de Salut Pública
i Addiccions, mitjançant el sistema de vigilància epidemiològica de la
Comunitat Valenciana. També hauran de facilitar tota la informació que
siga requerida per l’autoritat sanitària per al control de l’epidèmia, amb
la periodicitat i a través del mitjà que s’indique.
3. Els laboratoris privats de la Comunitat Valenciana que realitzen
proves diagnòstiques per a la detecció de Covid-19 tindran l’obligació
d’estar registrats en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i de notificar al sistema de vigilància epidemiològica els resultats
d’aquestes proves.
La realització de proves diagnòstiques de detecció de Covid-19
queda subjecta a prescripció per facultatiu, d’acord amb les directrius,
instruccions i criteris que establisca l’autoritat sanitària competent,
i s’han de garantir els mitjans necessaris per a completar el procés
diagnòstic d’infecció activa per Covid-19, segons els protocols vigents.
Hauran de notificar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, com a mínim una vegada al dia, els casos de Covid-19 confirmats, així com el resultat de les proves diagnòstiques que hagen realitzat.
4. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública podrà requerir
la posada a la disposició d’espais, establiments, allotjaments i altres
instal·lacions públiques de la Comunitat Valenciana per a atendre les
necessitats sanitàries que sorgisquen, ocasionades per l’epidèmia de
Covid-19.
Igualment, si la situació sanitària conseqüència de la pandèmia ho
requereix, podrà sol·licitar a entitats o empreses de titularitat priva-

da de la Comunitat Valenciana la cessió d’espais o allotjaments per a
completar les necessitats de les instal·lacions públiques i requerir la
col·laboració dels serveis i establiments sanitaris privats i de les mútues
d’accidents de treball de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa
s’establiran els instruments de col·laboració adequats.
5. Tots els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat
pública o privada de la Comunitat Valenciana hauran d’adoptar les
mesures organitzatives, la disponibilitat de material necessari per al
control de la infecció i gestió d’espais, per a garantir el compliment de
les recomanacions de les autoritats sanitàries respecte de les mesures de
prevenció i d’higiene com la distància de seguretat, l’ús de mascaretes,
la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria.
6. Els titulars o responsables de centres d’atenció a les addiccions
hauran d’observar les mesures de prevenció i higiene establides per les
autoritats sanitàries competents mitjançant normes, actes i protocols
o guies d’actuació, de conformitat amb les indicacions de la Direcció
General de Salut Pública i Addiccions, adoptats a les seues característiques, i hauran de disposar d’un pla de contingència en matèria Covid19.
7. L’autoritat sanitària emetrà directrius mitjançant resolucions,
plans i/o protocols específics que considere necessaris per a atendre la
crisi sanitària. Aquestes directrius hauran de ser aplicades en tots els
dispositius i centres sanitaris, independentment de la seua titularitat, en
el territori de la Comunitat Valenciana.
8. Si la situació sanitària conseqüència de la pandèmia ho requereix,
tots els centres sanitaris de titularitat pública o privada, els establiments
sanitaris i els magatzems de distribució de medicaments i de productes
sanitaris de la Comunitat Valenciana hauran de participar i coordinar-se
en la gestió dels medicaments i productes sanitaris que es consideren
essencials per al tractament específic de la Covid i per a la sedació
intensiva, així com en la distribució controlada dels medicaments que
siguen requerits».
19é. S’addiciona un apartat 3.20 en l’annex I de l’Acord de 19 de
juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.20. Mesures preventives en matèria de festejos taurins tradicionals (bous al carrer):
3.20.1. Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte en aquesta mesura és complementar la regulació del procediment d’autorització i la celebració dels festejos taurins tradicionals
(bous al carrer) que se celebren a la Comunitat Valenciana fins al 31 de
desembre de 2020, sempre que les condicions sanitàries continuen exigint l’adopció de mesures especials justificades per la crisi provocada
per la Covid-19.
3.20.2. Corresponsabilitat municipal.
1. Correspondrà a l’Administració de la Generalitat l’autorització
dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer), d’acord amb el que
preveu el reglament aprovat pel Decret 31/2015, de 6 de març, i el que
indica aquesta resolució.
2. Els ajuntaments del municipi on se sol·licite l’organització dels
festejos hauran d’efectuar una declaració expressa de consentiment
sobre la realització d’aquests. Aquesta declaració s’inclourà entre els
documents que, segons el que preveu l’article 16.2 del reglament aprovat pel Decret 31/2015, de 6 de març, del Consell, hagen de presentar-se
obligatòriament amb la sol·licitud davant de l’òrgan competent per a
l’autorització d’aquests.
3.20.3. Lloc de realització dels festejos.
1. Els festejos taurins tradicionals (bous al carrer) podran realitzar-se en places de bous permanents i portàtils, recintes i instal·lacions
taurines.
2. A l’efecte d’aquesta resolució, s’entendran per recintes i instal·lacions taurines els emplaçaments que, conformats per barreres verticals,
graderies o cadafals, es disposen uns al costat dels altres, de manera que
constituïsquen un perímetre tancat i delimitat en si mateix amb punts
d’entrada i eixida independents i s’assimilen en la seua estructura a una
plaça de bous portàtil.
No es considerarà recinte o instal·lació taurina el tancament tradicional de carrers amb cadafals o barreres verticals de manera que el
recorregut estiga constituït per la mateixa via pública.
3. No es permetrà l’ús de barreres de tisora per a perimetrar o delimitar aquest tipus de recintes i instal·lacions taurines.

complir les condicions exigides per a la seua reobertura d’acord amb
la normativa en vigor.
5. Les places de bous portàtils, els recintes i les instal·lacions taurines hauran d’estar en perfectes condicions d’ús d’acord amb la normativa vigent. En aquest cas, el tècnic que les certifique haurà d’informar
negativament sobre la seua idoneïtat si, per motius d’antiguitat, falta de
manteniment o altres circumstàncies, la instal·lació presenta deficiències que puguen suposar un risc per a participants i/o espectadors o la
possibilitat que el bou escape.
6. Les places, recintes i instal·lacions hauran de ser, així mateix,
desinfectades amb les substàncies que recomanen les autoritats sanitàries. Aquesta desinfecció haurà d’efectuar-se sempre abans del començament del festeig, així com entre torn i torn i a la finalització d’aquest.
3.20.4. Condició de persona participant i espectadora.
1. Als efectes d’aquesta resolució, es considerarà persona participant aquella que se situe en la part inferior de la plaça, recinte o instal·lació de manera que tinga accés directe a l’arena on es troba el bou.
La persona titular de l’organització haurà de facilitar-li algun sistema
d’identificació visual com l’ús d’un braçalet o polsera o qualsevol altre
que complisca la finalitat que es pretén. La persona participant haurà
de portar mascareta de protecció, si bé podrà prescindir puntualment
d’aquesta en el moment d’efectuar retallades al bou.
2. Serà considerada persona espectadora aquella que se situe en la
part superior o zona de graderia de la plaça, recinte o instal·lació, sense
accés directe al lloc on se situe l’animal. La persona espectadora haurà
de portar mascareta de protecció per a estar en el seu seient.
3. Per raons de seguretat, no es permetrà el flux de persones entre la
part superior i inferior de la plaça, el recinte o la instal·lació.
3.20.5. Aforaments.
1. Aforaments per a les persones espectadores
1.1. L’aforament de les graderies de les places permanents, places
portàtils i instal·lacions taurines es computarà de manera que s’ocupe
un seient de cada dos i hi haja sempre un seient lliure entre dues places
ocupades. Així mateix, la distribució de les persones espectadores entre
files superiors i inferiors de seients s’efectuarà en zig-zag, de manera
que no hi haja una disposició en línia recta entre persones.
Quan la zona de seient siga lineal sense seients definits, la persona
titular de l’organització haurà de marcar d’alguna manera evident el lloc
que han d’ocupar les persones espectadores d’acord amb el que s’ha
indicat en el paràgraf anterior.
Així mateix, si la part superior del cadafal és en forma de caixa i no
de graderia, l’aforament màxim serà el que permeta la separació interpersonal de seguretat, estiguen les persones assegudes o dretes.
2. Aforaments per a les persones participants
2.1. L’aforament de la zona de corredor de les places permanents es
computarà al 50 % en funció de l’ocupació total dels burladors situats
en aquest.
Si la plaça no tinguera burladors o la zona adjacent d’accés a l’arena estiguera delimitada per barreres verticals, s’atendrà el que disposa
l’apartat següent.
2.2. En places portàtils, recintes o instal·lacions taurines l’estructura
de les quals estiguera delimitada per barreres verticals, l’aforament de
la zona que dona accés a l’arena es determinarà en funció del nombre
de barrots que, conforme a la distància de separació oficial de 28 a 32
centímetres, constituïsquen el perímetre al voltant de l’arena. En aquest
sentit, el nombre màxim de participants serà el que determine l’ocupació alterna de barrots de manera que es deixe sempre un barrot lliure
entre dos ocupats.
3. L’organització indicarà, mitjançant un cartell informatiu situat en
un lloc visible i llegible, l’aforament màxim permés tant en la part del
públic espectador com en la de les persones participants.
3.20.6. Llocs d’accés i eixida.
1. Les places de bous, recintes i instal·lacions taurines hauran de
tindre un lloc d’accés i un altre d’eixida individualment considerats.
Aquests llocs hauran d’estar separats l’un de l’altre i ser fàcilment identificables.
2. En els punts d’accés i eixida, l’organització disposarà dels dos
llocs de control per a verificar el nombre de persones que, efectivament,
es troben a l’interior de la plaça, recinte o instal·lació, així com per a
atendre l’entrada i eixida de persones participants i espectadores

Aquests llocs de control hauran de disposar dels mitjans necessaris
per a obtindre la referida informació a temps real, així com per a tindre-la a la disposició del director del festeig i de les autoritats que la
requerisquen. Així mateix, comptaran, almenys, amb dues persones de
l’organització encarregades de fer les tasques assignades.
3.20.7. Seients i espais preassignats.
1. L’entrada a les places, recintes i instal·lacions taurines haurà de
realitzar-se mitjançant l’adquisició prèvia d’entrades, tiquets o invitacions, en els quals figurarà clarament la condició de persona espectadora
o participant. A aquest efecte, l’organització disposarà els mitjans pertinents per a fer efectiva aquesta adquisició.
L’entrada, tiquet o invitació indicarà la ubicació o el seient concret
de la persona espectadora. Aquesta haurà de romandre en el seu lloc
durant la celebració de l’espectacle, excepte desplaçaments al lavabo o
als punts d’hostaleria i restauració, si és el cas.
2. L’adquisició prèvia d’entrades, tiquets o invitacions es podrà
efectuar en línia, en taquilla o espai habilitat, o per qualsevol mitjà que
l’organització considere adequat i que permeta complir les condicions
de separació entre persones i no agrupació d’aquestes. En el cas que
s’utilitze la taquilla o l’espai habilitat, aquests hauran d’obrir-se amb
antelació suficient per a evitar aglomeració de persones i permetre una
entrega escalonada. Així mateix, l’organització habilitarà els mitjans per
a mantindre l’ordre en les cues que pogueren formar-se.
3. La persona espectadora i participant haurà de mantindre la seua
entrada, tiquet o invitació durant tota la duració del festeig.
3.20.8. Torns dels festejos.
Quan l’organització preveja que la demanda d’entrades, tiquets o
invitacions siga superior a l’aforament màxim permés en les instal·lacions o quan així ho considere per qualsevol altra causa, podrà establir
torns d’assistència a espectacles per a atendre les peticions de les persones aficionades.
En aquest context, les entrades, tiquets o invitacions hauran de fer
constar el festeig a què es refereix, l’horari i la condició de persona
participant o espectadora.
3.20.9. Sol·licitud d’autorització del festeig i documentació annexa.
1. La persona titular de l’organització serà la responsable de totes
les actuacions que es desenvolupen durant el muntatge, així com de la
supervisió de les instal·lacions que efectuarà juntament amb personal
tècnic competent. Així mateix, procedirà a determinar l’aforament, els
fluxos de persones assistents i l’evacuació d’aquestes d’acord amb la
normativa vigent i la valoració del tècnic competent.
2. La presentació de la sol·licitud i documentació annexa per a la
realització de festejos taurins tradicionals (bous al carrer), s’ajustarà al
que indica el reglament aprovat pel Decret 31/2015, de 6 de març, del
Consell.
No obstant això, en aquest període de crisi provocat per la Covid19, a més de la documentació indicada en l’article 16.2 d’aquest reglament, la persona titular de l’organització, com a responsable última de
l’esdeveniment que ha programat, haurà de presentar la documentació
següent davant de l’administració encarregada d’autoritzar-los:
a) Declaració expressa de l’ajuntament de la localitat per la qual
es mostra d’acord amb la realització de festejos de bous al carrer en el
seu terme municipal en les condicions que preveu aquesta resolució.
Aquesta declaració serà tinguda en compte per l’autoritat competent per
a autoritzar els efectes procedents.
b) Sense perjudici del que s’ha indicat en l’apartat 1 d’aquest punt,
informe del tècnic municipal o tècnic competent, complementari del
referit en l’article 15.3 del reglament aprovat pel Decret 31/2015, en el
qual es faça constar:
Primer: que el mateix/a tècnic/a signant serà el/la encarregat/ada de
la supervisió del muntatge de la plaça portàtil, el recinte o la instal·lació
taurina on es desenvolupe el festeig.
Segon: que s’encarregarà d’emetre l’informe en què es determine
l’aforament d’aquestes instal·lacions, d’acord amb el que s’ha indicat en
l’apartat cinqué d’aquesta resolució, així com els punts d’accés i eixida
separats un de l’altre.
Aquest informe s’haurà d’entregar a la persona que ostente la direcció del festeig amb antelació suficient a la celebració d’aquest.
c) Declaració responsable de la persona titular de l’organització
sobre mesures de seguretat, en la qual s’han de fer constar els mitjans que s’utilitzaran per a controlar l’aforament en temps real en el festeig, així com l’entrada i eixida de les persones en aquest.
d) Declaració responsable de la persona titular de l’organització sobre mesures de sanitat, en la qual s’ha de fer constar:
Primer: les condicions higièniques que s’adopten destinades a espectadors i participants. Entre aquestes, la disposició per la persona titular de l’organització d’un estoc de reserva de mascaretes per al públic que acudisca com a espectador de, com a mínim, un terç de l’aforament autoritzat.
Segon: les mesures de neteja i desinfecció de les instal·lacions que s’efectuaran abans, durant (sobretot en el cas d’existència de torns) i després del festeig.
Tercer: la resta de mesures d’higiene i prevenció contra la Covid19 que, previstes en la normativa vigent, contribuïsquen a coadjuvar la realització amb el mínim risc dels festejos.
3.20.10. Funcions del personal col·laborador voluntari.
El personal col·laborador-voluntari, a més de les funcions que estableix el reglament aprovat pel Decret 31/2015, de 6 de març, del Consell, i l’Ordre d’1 de setembre de 2009, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula la figura, les funcions i el règim jurídic dels col·laboradors voluntaris en els festejos taurins tradicionals (bous al
carrer) celebrats a la Comunitat Valenciana, realitzarà actuacions destinades a l’ajuda en el control de l’aforament durant el festeig, així com respecte del manteniment de la distància de seguretat interpersonal entre participants.
A aquest efecte, informarà les persones participants i espectadores sobre les condicions de seguretat establides, procurarà que s’eviten aglomeracions o grups de persones no permesos i, quan detecte transvasament de persones entre la part superior i inferior de la plaça, recinte o instal·lació, informarà el director del festeig de la irregularitat amb la
finalitat que s’adopten les mesures que siguen procedents. En aquest últim supòsit, en cas de no atendre les indicacions, es podrà fins i tot expulsar la persona que desobeïsca del lloc del festeig i, també, si fora necessari, sol·licitar la presència policial d’acord amb el que preveu la normativa en vigor.
3.20.11. Servei de megafonia.
En els casos en què es dispose de servei de megafonia a la plaça, el recinte o la instal·lació, aquest es destinarà preferentment a la informació sobre les condicions de seguretat i el seu manteniment durant el temps de duració del festeig.
3.20.12. Serveis d’hostaleria i restauració.
Els espais destinats a la venda de productes d’hostaleria i restauració hauran de complir la normativa general en matèria de seguretat i higiene i, sobretot, quant a consum en barra, distància entre taules o agrupacions de taules i distància interpersonal de seguretat.
3.20.13. Lavabos.
La instal·lació de lavabos portàtils suposarà una ocupació màxima d’una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, en què es permetrà la seua utilització al seu acompanyant. Per a lavabos de més de quatre metres quadrats que disposen de més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del 50 % del nombre de cabines i urinaris que tinga l’estança, i s’ha de mantindre, mentre se’n fa ús, una distància de seguretat de dos metres.
Haurà de garantir-se sempre el bon estat de salubritat i d’higiene i es reforçarà la neteja i desinfecció de manera periòdica i contínua al llarg del seu ús. Disposaran de gels hidroalcohòlics, paper higiènic, paper de mans, sabó i poal de pedal. Serà obligatori per part de les persones usuàries anar proveïdes de mascareta.
3.20.14. Modificació del termini de sol·licitud de l’autorització.
Ateses les condicions excepcionals regulades en aquesta resolució i en atenció al reinici de la temporada de manera sobrevinguda, el termini de 15 dies hàbils previst en l’article 14 del reglament aprovat pel Decret 31/2015, de 6 de març, del Consell, per a la presentació de la sol·licitud i documentació annexa, queda reduït a 10 dies hàbils».
19é. S’addiciona un apartat 3.21 en l’annex I de l’Acord de 19 de
juny, del Consell, que queda redactat com segueix:
«3.21. Mesures preventives addicionals en matèria d’activitat esportiva:
1. Pràctica de l’activitat esportiva.

Es podrà practicar activitat física i modalitats esportives individuals, d’equip i de contacte respectant les mesures de seguretat i higiene
establides per les autoritats sanitàries, especialment en relació amb el
manteniment de la distància mínima de seguretat, sempre que siga possible, la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria.
2. Entrenament en lligues federades no professionals.
a) Sense perjudici dels requisits que puguen establir les federacions
esportives per al retorn a les competicions, no és aplicable als entrenaments de les persones esportistes federades no professionals de les
entitats esportives de la Comunitat Valenciana la Resolució de 4 de
maig de 2020, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la
qual s’aprova i publica el protocol bàsic d’actuació per a la tornada als
entrenaments i el reinici de les competicions federades i professionals.
b) L’ús d’instal·lacions esportives per als entrenaments en lligues
federades no professionals s’ajustara al que disposa el punt 5 (instal·lacions esportives) d’aquesta resolució.
c) L’entrenament en règim de concentració que incloga servei de
residència o allotjament, així com serveis de restauració, haurà de complir les mesures sanitàries i de seguretat establides per a l’ús d’aquests
establiments.
3. Competicions esportives de les federacions d’àmbit autonòmic.
a) Es permet la celebració de competicions de modalitats esportives
individuals, d’equip i de contacte, i de conformitat amb les condicions
que estableix el punt 4 (esdeveniments esportius) d’aquesta resolució.
b) La federació corresponent haurà de disposar d’un protocol públic
de desenvolupament de la competició que garantisca el seguiment de
les mesures de seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de
la Covid-19. Amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les
persones esportistes i del personal necessari per al desenvolupament
de la competició, el protocol podrà ser requerit per l’autoritat sanitària.
4. Esdeveniments i activitats esportives.
a) Sense perjudici del que disposen les normes aplicables als esdeveniments de les competicions en les lligues professionals, la celebració
d’esdeveniments i espectacles esportius a l’aire lliure o en instal·lacions
obertes o tancades s’ajustarà al que disposa aquest apartat.
b) Podran realitzar-se els esdeveniments i espectacles esportius que
incloguen activitats o modalitats esportives individuals, d’equip i de
contacte.
c) Els esdeveniments o activitats esportives que es realitzen a l’aire
lliure, en espais naturals o en la via pública, hauran de desenvolupar-se
evitant les aglomeracions de públic. En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació d’espais reservats al públic, no es podrà
superar el 75 % de l’aforament ordinari, i s’haurà de garantir la distància
mínima de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries entre els
assistents i l’ús obligatori de mascareta.
d) Els esdeveniments o les activitats esportives que es realitzen en
instal·lacions obertes o tancades podran desenvolupar-se amb presència
de públic, sempre que no se supere l’aforament del 75 % de la instal·
lació. En tot cas, s’haurà de garantir la distància mínima de seguretat
recomanada per les autoritats sanitàries entre els assistents i l’ús obligatori de mascareta.
e) Així mateix, es permetrà la presència de mitjans de comunicació
sempre que es garantisca la distància mínima de seguretat recomanada
per les autoritats sanitàries entre les persones professionals dels mitjans,
i entre aquestes i les persones esportistes, i l’ús obligatori de mascareta.
f) En els esdeveniments, competicions o activitats esportives podran
participar, de manera conjunta, un màxim de 300 esportistes. A aquest
efecte, l’entitat o la persona organitzadora haurà d’habilitar diferents
instal·lacions o espais físicament diferenciats, establir torns, eixides
escalonades, o aquelles mesures que s’estimen oportunes d’acord amb
les característiques de l’esdeveniment, competició o activitat esportiva.
g) En tot cas, quan l’esdeveniment, la competició o l’activitat esportiva es desenvolupe en una instal·lació esportiva, el nombre de participants no podrà superar l’aforament màxim d’un/a esportista per cada
2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul s’aplicarà per
a cada una de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació.

h) L’entitat o la persona organitzadora de l’esdeveniment o de l’espectacle esportiu haurà de disposar d’un protocol públic de desenvolupament que garantisca el seguiment de totes les mesures d’higiene,
seguretat sanitària i distància requerides per a la prevenció de la Covid19, en relació amb els/les esportistes, els treballadors i treballadores, els
mitjans de comunicació acreditats i el públic assistent.
Amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones que participen en l’esdeveniment o l’activitat esportiva, el protocol
podrà ser requerit per l’autoritat sanitària.
5. Instal·lacions esportives.
a) A les instal·lacions esportives es podrà realitzar activitat esportiva
individual, d’equip i de contacte respectant les mesures de seguretat i
higiene establides per les autoritats sanitàries, especialment en relació
amb el manteniment de la distància mínima de seguretat, sempre que
siga possible, la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria.
b) Així mateix, es podran realitzar activitats físiques en grups mantenint la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries i
sempre que no se supere l’aforament màxim que estableix l’apartat
següent.
c) L’aforament màxim permés serà d’un usuari o usuària per cada
2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul s’aplicarà
per a cada una de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació, sense
perjudici del que estableix el punt 6 per a l’ús esportiu de les piscines.
d) Els aforaments d’altres serveis no esportius dels quals puga disposar la instal·lació es regiran per la normativa específica per a aquests.
e) Les persones o les entitats titulars de la instal·lació seran les responsables d’establir les mesures necessàries per a garantir el compliment dels aforaments.
f) Les persones o entitats titulars de la instal·lació senyalitzaran
de manera visible, i en els accessos de cada una de les dependències,
tant els metres quadrats disponibles en la zona com l’aforament màxim
permés.
g) En cada un dels accessos a la instal·lació s’indicaran, de manera
visible, les instruccions d’ús d’aquesta i, en concret:
– L’ús d’elements de protecció individual: mascareta, higiene de
mans, desinfecció del material utilitzat i distància de seguretat.
– Instruccions d’ús dels serveis en vestuaris, zones comunes, zones
de restauració i zones d’aigua.
– Disponibilitat de solució hidroalcohòlica i altres materials per a
la higiene personal.
– Disponibilitat de material per a la desinfecció del material utilitzat.
h) La persona o entitat titular de la instal·lació haurà d’establir un
sistema d’accés que evite l’acumulació de persones, i un sistema de
torns que permeta la pràctica de l’activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària.
i) Amb caràcter general, s’haurà de realitzar una neteja i desinfecció
periòdica de les instal·lacions, com a mínim dues vegades en el dia, i
sempre després de cada torn, incloses les zones comunes, i posant especial èmfasi en superfícies, manetes de les portes, màquines i aparells
objecte de manipulació, bancs de treball i altres estris d’ús compartit,
aplics de les llums, botons d’ascensors, baranes i passamans, mitjançant
la utilització de detergents habituals o lleixiu d’ús domèstic diluït en
aigua. Així mateix, es netejarà i desinfectarà el material utilitzat pels /
per les esportistes en finalitzar cada torn d’entrenament i a la finalització de la jornada.
j) Es podran utilitzar els vestuaris i les dutxes respectant les mesures
generals de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries.
k) Amb la finalitat de facilitar la protecció de la salut de les persones
esportistes, s’haurà de garantir la distància mínima de seguretat i no se
superarà la proporció de 2,25 m² per cada usuari o usuària.
l) En els lavabos i les zones comunes, es reforçaran les condicions
de neteja.
ll) Es procurarà la disponibilitat de papereres amb tapadora, pedal
i doble bossa, i s’habilitaran zones destinades a la neteja de mans, amb
dotació de sabó i tovalloles de paper. Per a la desinfecció de les mans,
es procuraran dispensadors de gel hidroalcohòlic accessibles a les persones usuàries de la instal·lació, i seran les persones o entitats titulars
d’aquesta les responsables d’assegurar el funcionament correcte i de
procurar el manteniment adequat.

m) La persona o l’entitat titular de la instal·lació haurà de garantir
els elements de protecció de les persones que treballen al centre.
6. Piscines d’ús esportiu
En les piscines d’ús esportiu, o en aquelles que s’habiliten per a
aquest ús en determinades franges horàries, es podrà permetre la pràctica esportiva i les classes grupals, mantenint les degudes mesures de
seguretat i protecció, i, en tot cas, la distància de seguretat recomanada
per les autoritats sanitàries.
L’aforament màxim permés serà d’una persona usuària per cada
4 m² de superfície de làmina d’aigua.
El titular de la instal·lació haurà d’establir un sistema d’accés que
evite l’acumulació de persones i un sistema de torns que permeta la
pràctica d’activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària. En cas d’existència de carrers, s’habilitarà, sempre que siga possible, un carrer d’anada i un altre de tornada.
Es podran utilitzar els vestuaris i les dutxes, d’acord amb el que
estableix el punt 5 (instal·lacions esportives) d’aquesta resolució.
Es procedirà a la neteja i desinfecció de la instal·lació d’acord amb
allò que estableix el punt 5 (instal·lacions esportives) d’aquesta resolució, i les normes específiques aplicables a la higiene de piscines i zones
d’aigua.
7. Campus esportius, escoles esportives i clínics.
a) Els campus esportius, escoles esportives i clínics podran fer-se
amb un màxim de 300 participants, organitzats en grups estables de 30
persones, en instal·lacions obertes, i de 25 persones, en instal·lacions
tancades. Sempre que siga possible, les activitats es realitzaran evitant
el contacte entre els diferents grups.
b) En tot cas, l’aforament màxim permés serà d’una persona usuària
per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu de la instal·lació
on es realitze. Aquest càlcul s’aplicarà per a cada una de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació, sense perjudici del que estableix el
punt 5 d’aquesta resolució per a l’ús esportiu de les piscines.
c) L’entitat o la persona organitzadora haurà de disposar d’un protocol públic de desenvolupament que garantisca el seguiment de totes
les mesures d’higiene, seguretat sanitària i distància requerides per a la
prevenció de la Covid-19.
d) Els campus esportius, escoles esportives i clínics que incloguen
servei de residència o allotjament, així com serveis de restauració, hauran de complir les mesures sanitàries i de seguretat establides per a l’ús
d’aquests establiments».
Segon. Pèrdua d’efectes
Deixar sense efectes:
a) La Resolució de 16 d’abril de 2020, de la consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública, per la qual s’executa l’Ordre SND/344/2020,
de 13 d’abril, del Ministeri de Sanitat, per la qual s’estableixen mesures
excepcionals per al reforç del sistema nacional de salut i la contenció de
la crisi sanitària ocasionada per Covid-19.
b) Els apartats segon, tercer i quart de la Resolució de 23 de juny de
2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, d’adopció
de mesures en aplicació de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre
mesures de prevenció front a la Covid-19.
c) I la Resolució de 26 de juny de 2020, de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, d’adopció de mesures addicionals complementàries de prevenció i protecció en matèria d’activitat esportiva, en
aplicació de l’Acord de 19 de juny, del Consell, front a la Covid-19.
Tercer. Efectes de la resolució
Les mesures recollides en aquesta resolució seran objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, produiran efectes
des que es publiquen i el caràcter i la duració d’aquestes són els mateixos que els que es fixen en l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre
mesures de prevenció front a la Covid-19.
S’adverteix que aquesta resolució posa fi a la via administrativa
i s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini
de 2 mesos, comptats des de l’endemà de la notificació, davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, d’acord amb el que estableixen els articles 10.1
i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, o un recurs potestatiu de reposició davant

del mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’1 mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot
això, sense perjudici que s’hi puga interposar qualsevol altre recurs dels
que preveu la legislació vigent.
València, 17 de juliol de 2020.- La consellera de Sanitat Universal
i Salut Pública: Ana Barceló Chico.