Inici PREMSA VALENCIANA La Caixa Rural Vinaròs convoca la seua assemblea per al 18 amb...

La Caixa Rural Vinaròs convoca la seua assemblea per al 18 amb retransmissió per televisió

461
Assemblea de la Caixa Rural de l’any passat

COVID-19: a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2, el Consell Rector recomana que els socis participin a distància en l’ Assemblea General, atorgant la seva representació, fins i tot amb les instruccions sobre cada assumpte de l’ordre del dia que en el seu cas considerin pertinents, amb anterioritat a la celebració de l’ Assemblea, sense acudir físicament, si així ho estimen oportú, a la seu social on es celebrarà la reunió. Es fa constar que el desenvolupament de l’ Assemblea serà retransmès a través de la televisió local CANAL 56.

CONVOCATÒRIA D’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT V.

En compliment de l’acord adoptat pel Consell Rector d’aquesta Entitat i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis de Caixa Rural Vinaròs, S. Coop. de Crèdit V. per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en el domicili social d’aquesta, situat a Vinaròs, accés per Pl. Cardenal Tarancón, el pròxim dia 18 DE JUNY DE 2020, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent.

ORDRE DEL DIA

1er.- Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de l’ Informe de Gestió, així com la proposta d’aplicació del resultat i de la gestió social, tot això corresponent al exercici 2019.

2n.- Acord sobre distribució de resultats.

3r- Pla d’inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2019, així com el pressupost per 2020, amb autorització perquè el Consell Rector apliqui, provisional i proporcionalment, el pla d’ inversions per 2021 en els mesos que transcorrin del citat any fins que s’aprovi per l’Assemblea General l’ habilitat per 2021.

4t.- Nomenament d’ auditor extern.

5è.- Informe de remuneracions del Consell Rector i aprovació, en el seu cas.

6è.- Elecció per a la renovació estatutària de membres titulars i suplents del Consell Rector.

7è.- Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l’ Assemblea General que exigeixen tal formalitat o hagin d’ inscriure’s en els registres públics, així com per a executar aquests acords, facultant-li per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels quals ho precisessin.

8è .-  Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

9è .-  Decisió sobre l’  aprovació de l’ Acta.  Designació dels socis a aquest efecte.  

Vinaròs, a onze de maig de dos mil vint.

El President, Sr. Manuel Molinos Borrás

NOTA:

Documentació: els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la Cooperativa, l’ informe de gestió, l’ informe d’ auditoria i altres documents sobre els quals ha de decidir l’ Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social i en qualsevol de les Oficines de l’ Entitat.

Règim de consultes i horari: fins al dia de la celebració de l’ Assemblea inclusivament, de 10:00 a 12:00 hores, excepte els dies inhàbils. Els socis que ho sol·licitin per escrit tindran dret a rebre gratuïtament, còpia d’ aquests documents amb antelació a la celebració de l’Assemblea.

Assemblea de l’any passat

Assemblea general ordinària de la Caixa Rural Vinaròs

Article anterior#AmarVinaròs la campanya de promoció turística de Vinaròs
Article següentFanals encesos de dia i apagats de nit a Vinaròs