Inici BENICARLÓ CdT Jobs: Portal d’ocupació turística de la Generalitat. Què és i per...

CdT Jobs: Portal d’ocupació turística de la Generalitat. Què és i per a què serveix?

160

CdT Jobs és el portal d’ocupació turística de la Generalitat, gestionat per la Xarxa de Centres de Turisme, que constituïx una borsa de treball en línia dirigida als participants en cursos de la Xarxa de Centres de Turisme així com a les empreses del sector que busquen treballadors/ores, de manera que permet l’autogestió d’ofertes i demandes de treball, eliminant intermediaris o filtres que ralentitzen la busca, i una immediata incorporació del demandant d’ocupació al mercat laboral.

Podeu trobar tota la info al següent enllaç:

CdTJobs

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
FUNCIONAMIENT
A) Desempleats:
– CdTJobs és una plataforma interactiva en què el desempleat es convertix en un subjecte actiu.
– Pot buscar ofertes i filtrar els resultats per lloc desitjat, per província, municipi i utilitzar ferramentes de geolocalització.
– Està dirigida a participants en cursos de la Xarxa CdT que hagen realitzat algun curs de formació en els nostres centres.
– L’accés és mitjançant l’usuari i contrasenya de què ja disposen per a tots els tràmits telemàtics de la Xarxa CdT.
– També podran actualitzar la informació del seu perfil i dissenyar i publicar els seus propis currículums personalitzats, que poden enviar directament a l’empresa que els interesse.
– I, una vegada sol·licitat el lloc, poden fer el seguiment de la seua candidatura.

b) Empreses:
– CdT Jobs és un aliat per a les empreses en la seua busca de candidats/ates; hi poden consultar els perfils actius, donar d’alta les seues pròpies ofertes o buscar les més adequades per a cobrir els llocs de treball, de manera que participen activament en el procés de selecció.
– Com a requisit previ per a donar-se d’alta en la plataforma, les empreses hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Turístiques de la Comunitat i accedir mitjançant el seu CIF/NIF i la data de la seua constitució.
– Podran publicar de forma immediata totes les ofertes, millorar-ne la difusió a través de les xarxes socials i contactar directament amb el demandant.
– A més, poden triar com volen rebre el CV dels candidats inscrits i el nivell de confidencialitat i/o publicitat requerit per a l’oferta.
– Cada empresa, en el seu propi perfil, pot gestionar totes les ofertes d’ocupació, sense necessitat de desplaçar-se a cap CdT.
– Les empreses l’activitat principal de les quals no és del sector turístic, hauran d’omplir i firmar una declaració responsable respecte a:
1. Que es troben degudament constituïdes i inscrites, de conformitat amb allò que establix la normativa vigent.
2. Que complixen els requisits imposats per la normativa turística i/o de qualsevol altre àmbit o caràcter (sanitària, de seguretat, fiscal, comptable, etc.), que incidisquen en el desenrotllament de les activitats que duguen a terme i dels servicis que presten, incloent-hi la possessió de les autoritzacions, llicències, informes o certificacions que puguen ser exigibles o preceptives.

FUNCIONAMIENT
A) Desempleats:
– CdTJobs és una plataforma interactiva en què el desempleat es convertix en un subjecte actiu.
– Pot buscar ofertes i filtrar els resultats per lloc desitjat, per província, municipi i utilitzar ferramentes de geolocalització.
– Està dirigida a participants en cursos de la Xarxa CdT que hagen realitzat algun curs de formació en els nostres centres.
– L’accés és mitjançant l’usuari i contrasenya de què ja disposen per a tots els tràmits telemàtics de la Xarxa CdT.
– També podran actualitzar la informació del seu perfil i dissenyar i publicar els seus propis currículums personalitzats, que poden enviar directament a l’empresa que els interesse.
– I, una vegada sol·licitat el lloc, poden fer el seguiment de la seua candidatura.

b) Empreses:
– CdT Jobs és un aliat per a les empreses en la seua busca de candidats/ates; hi poden consultar els perfils actius, donar d’alta les seues pròpies ofertes o buscar les més adequades per a cobrir els llocs de treball, de manera que participen activament en el procés de selecció.
– Com a requisit previ per a donar-se d’alta en la plataforma, les empreses hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Turístiques de la Comunitat i accedir mitjançant el seu CIF/NIF i la data de la seua constitució.
– Podran publicar de forma immediata totes les ofertes, millorar-ne la difusió a través de les xarxes socials i contactar directament amb el demandant.
– A més, poden triar com volen rebre el CV dels candidats inscrits i el nivell de confidencialitat i/o publicitat requerit per a l’oferta.
– Cada empresa, en el seu propi perfil, pot gestionar totes les ofertes d’ocupació, sense necessitat de desplaçar-se a cap CdT.
– Les empreses l’activitat principal de les quals no és del sector turístic, hauran d’omplir i firmar una declaració responsable respecte a:
1. Que es troben degudament constituïdes i inscrites, de conformitat amb allò que establix la normativa vigent.
2. Que complixen els requisits imposats per la normativa turística i/o de qualsevol altre àmbit o caràcter (sanitària, de seguretat, fiscal, comptable, etc.), que incidisquen en el desenrotllament de les activitats que duguen a terme i dels servicis que presten, incloent-hi la possessió de les autoritzacions, llicències, informes o certificacions que puguen ser exigibles o preceptives.